Privacyverklaring

INLEIDING

Lariks Tuinen zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 • In deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) beschrijven wij:
 • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken; en
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen; en
 • hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en hoe(lang) wij deze persoonsgegevens bewaren.

Alle gegevens die rechtstreeks gerelateerd zijn aan uw persoon of alle informatie die toelaat u te identificeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, etc. worden als persoonsgegevens beschouwd. Gelieve deze Privacyverklaring grondig te willen nalezen zodat u op de hoogte bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Gelieve te willen noteren dat door gebruik te maken van onze website of onze commerciële diensten u ermee akkoord gaat dat wij uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de beginselen beschreven in deze Privacyverklaring. Samengevat is deze Privacyverklaring gericht op personen wiens persoonsgegevens door Lariks Tuinen worden verwerkt in het kader van onze bedrijfsactiviteiten (d.w.z. communicatie met prospects en klanten, onderhouden van commerciële relaties, opmaak van offertes, communicatie met websitebezoekers, etc.).

Wij verzoeken u geen gevoelige of bijzondere categorieën van persoonsgegevens met ons te delen. Gelieve te willen noteren dat wanneer u de persoonsgegevens van derde partijen (i.e. werknemers, consultants, bestuurders, etc.) aan ons bezorgt, u verantwoordelijk bent om hen te informeren over de inhoud van deze Privacyverklaring.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw (persoons)gegevens onder de verantwoordelijkheid van:

Lars Mussche (Lariks Tuinen), met maatschappelijke zetel gevestigd Ganzendries 84, 3212 Pellenberg, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0749.493.462. (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “Lariks Tuinen”).

Concreet bepaalt de verwerkingsverantwoordelijke (i.e. Lariks Tuinen) de doeleinden en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals omschreven in de AVG.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS: WELKE SOORTEN VAN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, VOOR WELK DOELEINDE EN OP WELKE RECHTSGROND WORDEN DEZE VERWERKT?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van onze relatie met u. Verder hebben wij verduidelijkt op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Relatie tussen Lariks Tuinen en haar klant

In het kader van een (toekomstige) commerciële relatie met Lariks Tuinen is het mogelijk dat onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer/GSM nummer;
 • Adres (facturatie en/of leveringsadres);
 • IP-adres en MAC adres;
 • Bankgegevens;
 • Bedrijfsnaam en BTW nummer (indien van toepassing).

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens in het kader van onze (potentiële) commerciële relatie voor de onderstaande doeleinden: 

 • om te communiceren; 
 • om een aanspreekpunt te bewaren;
 • om informatie en bijstand te verstrekken;
 • om onze dagelijkse activiteiten te beheren in het kader van de (toekomstige) commerciële relatie;
 • om een mogelijke opportuniteit te analyseren; 
 • om administratieve, technische, juridische en boekhoudkundige (o.a. facturatie) verplichtingen op te volgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang en dit om de bedrijfspositie van Lariks Tuinen op de markt te promoten. Deze rechtsgrond is alleen van toepassing wanneer ons belang niet wordt overstegen door uw fundamentele rechten en vrijheden. U kunt altijd bijkomende informatie over ons gerechtvaardigd belang bekomen voordat wij van start gaan met onze verwerkingsactiviteiten. Echter, vanaf het moment dat een contractuele relatie tot stand komt, worden de gedeelde persoonsgegevens verwerkt op basis van de rechtsgrond die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst (tenzij deze overeenkomst niet met de betrokkene wordt afgesloten). 

Binnen haar contractuele commerciële relatie kan Lariks Tuinen uw persoonsgegevens ook verwerken voor aanvullende doeleinden die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij Lariks Tuinen en die zullen u eveneens worden meegedeeld. 

Op basis van onze relatie kunnen uw persoonsgegevens worden gecommuniceerd en gedeeld met verschillende professionele raadgevers van Lariks Tuinen (waaronder begrepen accountant, juridisch adviseur, enz.), IT-hostingproviders en andere IT-dienstverleners van Lariks Tuinen, commerciële partners die allemaal binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn (tenzij anders aangegeven).

Professionele raadgevers en leveranciers

In het kader van een contractuele relatie tussen Lariks Tuinen en haar raadgever en/of leveranciers is het mogelijk dat onderstaande persoonsgegevens van u worden verwerkt: 

 • Naam en achternaam;
 • E-mailadres
 • Adres (facturatie en/of leveringsadres);
 • Telefoonnummer/GSM nummer;
 • Bankgegevens;
 • Bedrijfsnaam en BTW nummer (indien van toepassing).

Wij verwerken uw bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te communiceren;
 • om een aanspreekpunt te bewaren;
 • om informatie te verstrekken;
 • om onze dagelijkse activiteiten te beheren in het kader van onze relatie;
 • om administratieve, technische, operationele, juridische en boekhoudkundige (o.a. facturatie) verplichtingen op te volgen;
 • om te voldoen aan de noodzakelijke wettelijke en reglementaire verplichtingen (Antiwitwaswetgeving, enz.).

De rechtsgrond voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang en dit om de bedrijfspositie en operationele zaken van Lariks Tuinen te beheren. Deze rechtsgrond is alleen van toepassing wanneer ons belang niet wordt overstegen door uw fundamentele rechten en vrijheden. U kunt altijd bijkomende informatie over ons gerechtvaardigd belang bekomen voordat wij van start gaan met onze verwerkingsactiviteiten. Echter, vanaf het moment dat een contractuele relatie tot stand komt, worden de gedeelde persoonsgegevens verwerkt op basis van de rechtsgrond die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst (tenzij deze overeenkomst niet met de betrokkene wordt afgesloten).

In overeenstemming met onze relatie kunnen de persoonsgegevens worden gecommuniceerd en gedeeld met verschillende professionele raadgevers van Lariks Tuinen (waaronder begrepen accountant, juridisch adviseur, enz.), IT-hostingproviders en andere IT-dienstverleners van Lariks Tuinen, commerciële partners die allemaal binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn (tenzij anders aangegeven).

Wettelijke verplichtingen van Lariks Tuinen

In het kader van Lariks Tuinen haar activiteiten is het mogelijk dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van verschillende wettelijke verplichtingen die door Lariks Tuinen moeten worden nageleefd:

de wettelijke verplichting om strafbaar gedrag, misdrijven, fraude en anti-witwas activiteiten te voorkomen en te bestrijden;

de wettelijke verplichting om een geldige boekhouding te voeren.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties, toezichthoudende autoriteiten en/of gerechtelijke instanties al dan niet op basis van hun schriftelijke instructies of op basis van een wettelijke verplichting.

Gerechtvaardigd belang van Lariks Tuinen

In het kader van de activiteiten van Lariks Tuinen kunnen er aanvullende gerechtvaardigde belangen bestaan wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. In een dergelijke situatie is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk met het oog op Lariks Tuinen haar gerechtvaardigd belang, behalve wanneer ons belang wordt overstegen door uw fundamentele rechten en vrijheden. Wanneer deze verwerkingsgrond (i.e. rechtsgrond) wordt gebruikt, zullen wij u vóór de aanvang van onze verwerkingsactiviteiten bijkomende informatie verstrekken over ons gerechtvaardigd belang.

Website bezoeker

In het kader van Lariks Tuinen haar website activiteiten is het mogelijk dat wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adres (facturatie en/of leveringsadres);
 • Telefoonnummer/GSM nummer;
 • IP-adres en MAC adres;
 • Algemene informatie via bericht/aanvraag (offerte en datum om langs te komen);

Wij verwerken alle of een deel van uw bovenstaande persoonsgegevens op de rechtsgrond van uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de onderstaande doeleinden:

 • het versturen van een offerte/communicatie via e-mail;
 • het versturen van een nieuwsbrief;
 • het activeren van bepaalde soorten cookies die op onze website zijn geïnstalleerd (i.e analytische en marketing cookies, etc.).

Indien Lariks Tuinen uw persoonsgegevens zou verwerken op basis van uw toestemming, zal Lariks Tuinen via een afzonderlijke procedure op een geschikt moment uw geldige toestemming vragen. Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, dit is kosteloos en zonder opgave van enige redenen.

Na uw geldige toestemming te hebben ontvangen, kunnen uw persoonsgegevens worden gecommuniceerd en gedeeld, met verschillende van Lariks Tuinen haar (IT-hosting) providers en andere IT-dienstverleners of commerciële partners die allemaal binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn (tenzij anders aangegeven).

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang dit nodig is voor het specifieke doeleinde en zorgen gedurende de bewaartermijn voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarenboven zal Lariks Tuinen zich moeten houden aan de bewaartermijnen die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

 • 10 jarige bewaartermijn in het kader van Lariks Tuinen haar contractuele aansprakelijkheid; en
 • 7 jarige bewaartermijn voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden; en
 • 5 jarige bewaartermijn in het kader van Lariks Tuinen haar aansprakelijkheid in verband met vorderingen over anti-discriminatie.

Na afloop van de beschreven bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een verbonden vennootschap of dochtervennootschap van Lariks Tuinen (indien van toepassing). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij ontvanger in het kader van de verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in deze Privacyverklaring (i.e. accountant, juridisch adviseur, dienstverlener, etc.).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Echter, indien uw persoonsgegevens zouden worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zal dit gebeuren op basis van passende waarborgen zoals voorzien in artikel 46 AVG, met inbegrip van het opmaken van de vereiste overeenkomsten inzake gegevensoverdracht.

VERPLICHTINGEN VAN LARIKS TUINEN ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Lariks Tuinen is ertoe verplicht uw persoonsgegevens op een veilige en transparante manier te verwerken. Wij hebben daartoe passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren. Deze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen houden rekening met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy, de kosten en de huidige standaarden en praktijken in de sector. Uw persoonsgegevens worden alleen door een derde partij verwerkt als die derde partij ermee instemt onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen na te leven.

Verder heeft Lariks Tuinen de hierin beschreven gegevensverwerkingen opgenomen in haar register van verwerkingsactiviteiten.

Lariks Tuinen heeft eveneens een privacy contactpunt voor de verwerking van de persoonsgegevens aangesteld waarvan u hieronder de contactgegevens kunt terugvinden (in bepaling 8). 

UW RECHTEN

In het kader van de AVG beschikt u over onderstaande rechten:

 • Recht van inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens (AVG art. 15)
 • Recht op rectificatie, of recht op correctie van fouten in uw persoonsgegevens (AVG art. 16)
 • Recht op gegevenswissing van uw persoonsgegevens (AVG art. 17);
 • Recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens (AVG art. 18);
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (AVG art. 20);
 • Recht van bezwaar/verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens (AVG art. 21);
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering (AVG art. 22).

Voor meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Lariks Tuinen of voor het uitoefenen van een recht in het kader van de AVG kunt u contact opnemen met Lariks Tuinen haar privacy contactpunt.

Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze en in overeenstemming met de beperkingen van het toepasselijk recht. Zo kunt u van Lariks Tuinen vereisen de persoonsgegevens te verwijderen, behoudens in een aantal gevallen zoals wanneer Lariks Tuinen verplicht is bij wet deze persoonsgegevens te bewaren.

Indien u na de uitoefening van deze rechten van oordeel bent dat uw rechten als betrokkene geschaad worden of indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij ons en/of de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit die optreedt als toezichthoudende autoriteit:

 • Website: Larikstuinen.be
 • Tel: +32 (0)2 274 48 00
 • Fax: +32 (0)2 274 48 35
 • Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, BELGIË

CONTACT

Lariks Tuinen hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt vragen stellen, opmerkingen maken en klachten indienen met betrekking tot onze Privacyverklaring.

U kunt ons bereiken via e-mail, telefoon of post, wat u verkiest. U kunt uw berichten sturen naar ons privacy contactpunt via onderstaande contactgegevens:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoonnummer: +32 478 03 68 32
 • Adres: Ganzendries 84, 3212 Pellenberg, België

COOKIES

Wij kunnen gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies kunnen worden beschouwd als kleine tekstbestanden die door de webserver naar uw browser worden gestuurd, die deze tekstbestanden op de harde schijf van uw toestel plaatst. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij u een snellere en meer efficiënte toegang tot onze website bieden (www.larikstuinen.be). U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, is de website nog steeds toegankelijk, maar heeft u mogelijks geen toegang tot alle functionaliteiten van de website. Het belangrijkste doel van onze cookies is het verbeteren van de gebruikerservaring.

Meer informatie over de verschillende soorten cookies, het uitschakelen van de cookies en het doel van de cookies Kunt u terugvinden in onderstaande tabel(len).

Strikt noodzakelijke Cookies

Deze Cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website (i.e. het tot stand brengen van een verbinding) en kunnen niet worden uitgeschakeld. Deze Cookies bewaren geen persoonsgegevens.

 • Cookie: Elementor
  • Domein Oorsprong: larikstuinen.be
  • Doel: Het WordPress-thema van de website gebruikt deze cookie. Hiermee kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen. 
  • Type: Eigen partij
  • Verloopt: Nooit

Functionele Cookies

Deze Cookies zorgen ervoor dat onze website uw voorkeuren of keuzes zoals taal, login, etc. kan herinneren. 

 • Cookie: _lscache_vary
  • Domein Oorsprong: larikstuinen.be
  • Doel: Litespeed plaatst deze cookie om te voorkomen dat sommige specifieke pagina’s in de cache worden opgeslagen en getoond als een al dan niet gecachte pagina.
  • Type: Eigen partij
  • Verloopt: 2 dagen

Performance Cookies

Deze Cookies zorgen ervoor dat het aantal bezoekers worden geteld zodat wij de werking van onze website kunnen meten. Deze Cookies helpen ons om te weten welke pagina’s er het meest worden bezocht. 

 • Cookie: _lscache_vary
  • Domein Oorsprong: larikstuinen.be | cloudflare.com
  • Doel: Cloudflare Content Delivery (CDN) cookie voor prestaties en distributie van website bestanden.
  • Type: Derde partij
  • Verloopt: 1 jaar

SOCIALE MEDIA

Lariks Tuinen maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van haar producten en diensten. U kunt Lariks Tuinen volgen op Facebook, Instagram en Pinterest. Wanneer u gebruik maakt van deze sociale media gelden de voorwaarden van het sociale media platform. 

Wanneer u via de sociale media een vraag aan Lariks Tuinen stelt, dan bewaren wij dat bericht en uw accountnaam, zodat wij op uw bericht kunnen reageren. Lariks Tuinen maakt eveneens gebruik van de advertentiemogelijkheden op de respectievelijke sociale media. Lariks Tuinen toont u advertenties op basis van de (persoons)gegevens die het sociale media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u Lariks Tuinen volgt en geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. 

Deze (persoons)gegevens zijn niet in het beheer van Lariks Tuinen maar in het beheer van het desbetreffende sociale media platform.

TOEPASSING VAN DEZE VERKLARING

Deze versie van de Privacyverklaring is van toepassing vanaf 01/10/2023

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om onze actuele privacy praktijken te verduidelijken. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Lariks Tuinen